Uitnodiging ledenvergadering Strijense IJsclub op vrijdag 1 december 2023

Het bestuur van de Strijense IJsclub nodigt u uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 1 december 2023 om 20.00 uur in Dorpshuis Streona te Strijen.

AGENDA:

 • 1. Opening
 • 2. Notulen
 • 3. Verslag van de penningmeester
 • 4. Verslag District en/of Gewestvergadering KNSB
 • 5. Mededelingen (Statutenwijziging WBTR)
 • 6. Verkiezing: aftredend en herkiesbaar: A.J. Mol, A.P. Overwater en W. Kroes,
 • Invulling één vacature.
 • Door bestuur voorgestelde kandidaat: Kees Reedijk
 • PAUZE
 • 7. Benoeming kascommissie
 • 8. Werkzaamheden a.s. winter
 • 9. Rondvraag
 • 10. Gratis verloting onder de leden
 • 11. Sluiting

22 december 2023: Boutavond in Petit Restaurant ‘Het Plein’ t.b.v. de Strijense IJsclub vanaf 21.00 uur.